Sunday, 21 01 2018

logo v r

  • 52100 Pula
  • +385 52 217635
  • +385 52 382148 (fax)
  • +385 98 331736 (mob)
  • Posted on:  Wednesday, 31 August 2016 08:59

PRAVILNIK O REDU U LUCI

PŠRD „DELFIN“ PULA

 

U Puli  2016. godine

Na temelju članka 9. Statuta udruge Pomorskog sportskog ribolovnog društva „Delfin „ Pula (u daljnjem tekstu Društvo), sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama, te na osnovu Ugovora o koncesiji sa Vladom RH broj 505 650 od 01.04.2009.godine, Upravni odbor PŠRD „Delfin“ Pula na svojoj sjednici održanoj dana 29.07.2016. godine donosi slijedeći:

PRAVILNIK O REDU U LUCI

Sportske luke „Delfin“ Pula

Članak 1.

Ugovorom o koncesiji sa Vladom RH broj 505 650 od 01.04.2009. godine daje se društvu PŠRD „Delfin“ ovlaštenje za korištenje luke posebne namjene – Sportske luke „Delfin“ na rok od 20 godina.

Članak 2.

Luka posebne namjene – sportska luka „Delfin“ namijenjena je za vezivanje u moru i držanje na suhom vezu brodica  upisanih u hrvatski očevidnik brodica s namjenom sport i razonoda a koje brodice su u vlasništvu udruge PŠRD „Delfin“, koje je koncesionar ili u vlasništvu članova društva.

Članak 3.

Sa članovima Društva, koji imaju Ugovor o učešću u izgradnji gatova i pripadajuće opreme sklapa se ugovor o korištenju veza za brodicu u vlasništvu člana Društva do isteka koncesije. Vlasništvo brodice član dokazuje dozvolom za plovidbu brodice. Ukoliko član Društva nema brodice, zaključiti će se Ugovor o korištenju veza sa odgodom primjene do nabavke vlastite brodice, a do tada će se taj vez dati drugom članu Društva kao kratkoročni vez.

Članak 4.

Ukoliko član Društva sa Ugovorom o korištenju veza ne koristi vez duže od mjesec dana, dužan je o tome izvijestiti komisiju za vezove ili tajnika Društva. Takav vez se daje kao kratkoročni vez drugom članu društva. Ugovor o korištenju kratkoročnog veza  može trajati do godinu dana, ali se može produžiti aneksom ugovora ukoliko postoje mogućnosti za to (slobodni vez).

Članak 5.

Korisnici veza plaćaju članarinu prema Pravilniku o članarinama Društva za vrijeme kada je njihova brodica na tom vezu i za vrijeme kada na tome vezu nije nitko vezan.

Korisnici veza plaćaju članarinu u smanjenom iznosu sukladno Pravilniku o članarinama Društva, kada je na vezu za koji je zaključen ugovor o vezu,  vezana brodica sa ugovorom o kratkoročnim vezom. Korisnik kratkoročnog veza dužan je plaćati članarinu u skladu s Pravilnikom o članarinama Društva za kratkoročni vez.

Članak 6.

Kada član Društva sa Ugovorom o korištenju veza nabavi brodicu ili se želi ponovno koristiti vezom, 15 dana prije vezivanja brodice donosi tajniku Društva osobne i dokumente o brodici. Tajnik društva provjerava dokumente i podmirivanje obveza člana Društva, a mornar priprema odnosni vez za vezivanje brodice člana Društva.

Članak 7.

Za slobodne vezove prema čl.3 i čl.4, komisija za vezove predlaže, a predsjednik Društva sklapa sa članom Društva ugovor o kratkoročnom korištenju veza ukoliko je podmirio sve prethodne obveze.

Članak 8.

Mornar  u dogovoru sa članom Društva vrši prvo vezivanje brodice te je na taj način član Društva obvezan obavljati slijedeća vezivanja.

Konope za vezivanje od korpomorta (betonski blok) do brodice osigurava Društvo i odgovorno je za njihovo održavanje, dok je član Društva odgovoran za vezivanje brodice svojim konopima za gat. Ukoliko član Društva želi svoje konope, može se vezati uz kontrolu mornara Društva.

Članak 9.

Brodice se vezuju na gatove tako da između pojedinih brodica bude osiguran sigurnosni razmak. Svaka brodica treba na svakom boku imati bokobrane tako da se ne oštećuje susjedna brodica. Korisnik veza ne smije imati plutaču na sidrenom lancu (bloku). Na gatu nije dozvoljeno držanje nikakvih stvari.

Članak 10.

U sportskoj luci nije dozvoljeno sidrenje, jedrenje, glisiranje, surfanje, ribolov i kupanje. Maksimalna brzina plovila je 2 milje/sat. U prostoru sportske luke zabranjena je upotreba brodskog WC i kaljužnih pumpi, te prikopčavanje struje sa razvodnog ormarića na brodicu bez nadzora.

Članak 11.

Korisnik veza dužan je zaštititi brodicu od kiše ili redovito prazniti brodicu od vode. U slučaju nevremena korisnik veza dužan je doći u sportsku luku i poduzeti potrebne mjere osiguranja radi izbjegavanja štetnih posljedica.

Članak 12.

Na prostoru sportske luke nije dozvoljeno kampiranje ni stanovanje na brodici.

Članak 13.

Član Društva odgovara za štetu, koju njegova brodica nanese drugim brodicama.

Članak 14.

Članovi Društva koji imaju zaključene ugovore o vezu imaju pravo jednom godišnje koristiti navoz za izvlačenje i porinuće plovila zbog održavanja i boravak na radnom platou.

Uslugu navoza ne mogu koristit članovi vlasnici plovila koja težinom ili gabaritima premašuju mogućnosti vitla i opreme koja služi za izvlačenje.

Korištenje navoza odobrava Komisija za vezove uz prethodnu prijavu člana vlasnika brodice za  redoslijed izvlačenja u tajništvu Društva.

Članak 15.

Za izvlačenje brodica članova društva koji ne mogu koristiti navoz zbog težine ili gabarita brodice Društvo je za izvlačenje i održavanje brodica dogovorilo sa Marinom Tehnomont povoljnije cijene za članove Društva, koji imaju vez u sportskoj luci „Delfin“.

Članak 16.

U prostoru sportske luke nije dozvoljeno brušenje bez alata sa usisivačem. Nije dozvoljeno nanošenje premaza uz upotrebu kompresora bez zaštitnih zavjesa. Odlaganje ulja, akumulatora, ambalaže i krpa vršiti na za to predviđenim mjestima. Prije porinuća brodice sa suhog veza član društva vlasnik brodice dužan je očistiti prostor ispod i oko brodice jer u protivnom čini povredu članske obveze.

Članak 17.

Na suhom vezu je moguće obavljati tekuće održavanje brodice, popravak oštećenja  te dopune. Nije dozvoljena veća rekonstrukcija ili izrada brodice. Odlaganje trajlera i kolijevki za jedrilice, moguće je uz  suglasnost Komisije za vezove. Ostavljanje ostalih stvari u prostoru sportske luke nije dozvoljeno.

Članak 18.

Svaki korisnik veza, koji ima brodicu na vezu i podmirio je sve obveze prema Društvu dobiva karticu za ulaznu rampu za vozilo i ključ za vrata na gatu.

Članak 19.

Izgubljena kartica za otvaranje rampe za vozila se poništava i izdaje nova kartica. Cijena nove kartice propisuje se odlukom Upravnog odbora. Isto vrijedi za izgubljeni ključ od ulaznih vrata na gatu.

Članak 20.

Korisnik veza može dati karticu za ulaznu rampu vozila  na korištenje članu uže obitelji (roditelji, suprug(a), djeca, unuci).

Korisnik kroz rampu za vozila može puštati samo svoje vozilo.

Ukoliko korisnik da karticu trećoj osobi, poduzima se stegovni postupak kao lakši prekršaj, a u slučaju ponavljanja kao teži prekršaj.

Članak 21.

Pravilnik članarina Društva objavljen je na oglasnoj ploči Društva i internetskoj stranici www delfin pula.

Članak 22.

Evidenciju vezivanja i boravka na suhom vezu obavlja Komisija za vezove i tajnik Društva.

Članak 23.

Nadzor nad primjenom ovog Pravilnika obavlja predsjednik Društva.

Članak 24.

U slučaju nepridržavanja ovog Pravilnika, Statuta ili općih akata Društva raskinuti će se Ugovor o korištenju dugoročnog ili kratkoročnog veza.

Članak 25.

Ovaj pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i web stranici Društva.

                                                                                    

                                                                                           

Predsjednik U.O.

                                                                                       PŠRD „Delfin“ Pula

Ante Restović

Read 881 times