• Tel : 052 217 635
  • psrd.delfin.pula@pu.t-com.hr

Na temelju članka 26. Statuta Udruge POMORSKO ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „DELFIN“ u stečaju Pula, Verudella 1, OIB: 80287715643, stečajni upravitelj Udruge POMORSKO ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „DELFIN“ u stečaju dana 15. lipnja 2018. godine donio je

ODLUKU O ČLANARINAMA UDRUGE POMORSKO ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „DELFIN“ U STEČAJU

 

 

 

I.               OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1.  

Ovom odlukom propisuje se obveza plaćanja članarina članova Udruge POMORSKO ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „DELFIN“ u stečaju (u daljnjem tekstu: Udruga), utvrđuje njen iznos te dospijeće plaćanja.

Članak 2.

Ova Odluka temelji se na načelu da svaki član Udruge ima iste i obveze sukladno opseg prava koja mu u Udruzi pripadaju.

 Članak 3.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

  

II.              VISINA ČLANARINE

  

1.     Redovna članarina

 Članak 4.

 Svaki član Udruge plaća redovnu članarinu u iznosu od 120,00 (stodvadeset) kuna godišnje.

 

2.     Dopunska članarina

Članak 5.

 Član Udruge kojem je Udruga dodijelila vez u sportskoj luci Delfin pored redovne članarine dužan je plaćati i dopunsku članarinu.

 Dopunska članarina određuje se na godišnjoj razini za članove koji s Udrugom imaju sklopljen ugovor o upotrebi stalnog veza te na mjesečnoj razini za članove koji s Udrugom imaju sklopljen Ugovor o upotrebi sezonskog veza.

Visina dopunske članarine određuje se s obzirom na kategoriju dodijeljenog veza kako je definiran pravilnikom kojim se uređuje red u luci.

Članak 6.

 Visina dopunske članarine za članove koji ostvaruju pravo na upotrebu stalnog veza određuje se u apsolutom iznosu kako slijedi:

RED. BR.

VRSTA

IZNOS GODIŠNJE ČLANARINE

1

KATEGORIJA I

1.800,00 kn

2

KATEGORIJA II

2.100,00 kn

3

KATEGORIJA III

2.400,00 kn

4

KATEGORIJA IV

2.700,00 kn

5

KATEGORIJA V

3.000,00 kn

6

KATEGORIJA VI

3.600,00 kn

Članak 7.

 Visina dopunske članarine za članove koji ostvaruju pravo na upotrebu sezonskog veza određuje se u apsolutom iznosu kako slijedi:

RED. BR.

VRSTA

IZNOS MJESEČNE ČLANARINE

1

KATEGORIJA I

450,00 kn

2

KATEGORIJA II

525,00 kn

3

KATEGORIJA III

600,00 kn

4

KATEGORIJA IV

675,00 kn

5

KATEGORIJA V

750,00 kn

6

KATEGORIJA VI

900,00 kn

 

Članak 8.

Članovima Udruge kojima Udruga za njihov zahtjev dodjeli pravo upotrebe istezališta sukladno Pravilniku o redu u sportskoj luci Delfin, dopunska članarina iz članka 6. i članka 7. ove odluke povećava se za apsolutni iznos od 500,00 (petsto) kuna godišnje.

  

III.            NAČIN PLAĆANJA ČLANARINE

 

Članak 9.

 Redovna članarina plaća se odjednom u cijelosti najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za tu godinu.

 Članak 10.

 Dopunska članarina plaća je u jednakim mjesečnim obrocima s dospijećem krajem mjeseca za tekući mjesec.

 Članak 11.

 Redovna i dopunska članarina plaćaju se uplatom na žiro-račun Udruge putem naloga za plaćanje.

 Udruga će članovima dostaviti ispunjene naloge za plaćanje sukladno ovoj Odluci.

Propust Udruge da postupi prema prethodnom stavku ne otklanja obvezu člana Udruge da ispuni obveze iz ove Odluke.

  

IV.           PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 12.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o članarinama PŠRD „DELFIN“ Pula od 21. siječnja 2016. godine.

Članak 13.

 

Ova Odluka primjenjuje se na obveze članova počevši od 2018. godine.

 Uplate članarina koje su članovi izvršili u 2018. godini uračunavaju se u obvezu plaćanja članarine iz ove odluke.

 

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Udruge, a primjenjuje se do 31. prosinca 2023. godine.

 

 

Stečajni upravitelj:

 

Loris Rak, dipl.iur.

 

PLAN VEZOVA PŠRD DELFIN

 

Read 336 times

O nama ukratko

Sportski ribolov i rekreacijski ribolov usluge su koje nudi SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO DELFIN PULA kojem se s povjerenjem možete obratiti. Za bilo kakve dodatne informacije ili upite slobodno se obratite na navedeni kontakt.

Pomočni linkovi

Ured

  • Verudela 1 , 52100 Pula, Croatia
  • 052 217 635
  • 052 217 635
  • psrd.delfin.pula@pu.t-com.hr

Mapa


Copyrights Delfin Pula 2018. All Rights Reserved. Powered by Delfin Pula

Search